Kjære råstoff-leverandører og mottaksstasjoner

Da har vi straks lagt 2022 bak oss, et spennende og travelt år som heldigvis ikke var så mye preget av pandemi som foregående år.

Volummessig havnet vi på 3.725 tonn, mens budsjett var 4.000 tonn. Resultatmessig kommer vi
brukbart ut, men vi skulle gjerne hatt mere råstoff.

Fokusområder 2023

Det blir stadig vanskeligere å få tak i tilstrekkelig arbeidskraft. Både på grunn av at vi opererer i et område med et meget stramt arbeidsmarked med tre store lakseaktører i nærheten, samt at attraktiviteten for utenlandsk arbeidskraft for å jobbe i Norge har blitt vesentlig redusert. Dette innebærer et stort behov for teknologiutvikling for å redusere behovet for operatører.Videre har vi hatt en negativ utvikling på antall båter som deltar i krabbefiske (50 båter mindre i 2022 enn i 2021). Derfor ønsker vi bla. gjennom økt pris til fisker å øke interessen for krabbefiske.

Transport, framføringstid og kostnader på inntransport av råstoff er en utfordring for oss som det også vil bli satt videre fokus på for å få forbedret i 2023.

Vi ser behov for ytterligere fokus på kvaliteten av krabben som leveres, spesielt innblanding av undermålskrabbe og til tider vasskrabbe i fangstene. Vi minner om at det via kvalitetsforskriften §18 er klare lover for at undermålskrabbe og vasskrabbe ikke skal landes og omsettes. Helge vil fortsette å jobbe med anskaffelse av råvarer sammen med Jan Fredrik som dere vil ha mere kontakt med i kommende sesong.

Det kommer info rundt oppstartsdatoer, påmeldinger osv i løpet av mars 2023. Vi antar imidlertid at det ikke blir store endringer i forhold til årets gjennomføring.
De områdene vi spesielt ser nærmere på er:

  • Kvalitetskontroll ved landing
  • Mottaksstruktur
  • Framføringstid av krabbe til fabrikken
  • Kostnader på inngående frakt
  • Redusere innslag av vasskrabbe i slutten av sesongen
  • Fiskermøter, og gjennomføring av disse i forkant av sesong
  • Viser også til råvarespesifikasjon, som er å finne på Hitramats hjemmeside.

Hvor «Hitra-krabben» kommer fra:

Båter «Top 10 liste» (Hentet fra fangstdata.no)

Avslutning

Heldigvis har vi opparbeidet en stabil og god kundebase gjennom mange år i bransjen. I det ligger det at vi anser en større utfordring i å få tilstrekkelig volum, kontra å få solgt produktene.

Vi har jobbet aktivt med innspill på høringsrunden om rømningsvei, fluktåpninger og råtnetråd og håper at Fiskeridirektoratet lytter til næringen og finner et regelverk for teinefiske som både er sikkert og praktisk gjennomførbart for fiskerne.

For å skape forutsigbarhet og forhåpentligvis motivasjon for sesongen 2023 har vi sammen med Sjømatbedriftene og Norges Råfisklag fremskyndet minsteprisforhandlingene og den 30/11 ble vi enige om en oppgang på minstepris for taskekrabbe med 2,50 kr pr kilo.

Minstepris for Taskekrabbe i 2023 blir da kr 16,-. pr kg
I tillegg ønsker Hitramat og motivere sine leverandører ytterligere med en «Bonustrapp» som gir en etterbetaling (På hele volumet) etter endt sesong basert på følgende trinn :

  • 50 øre pr kg for volum over 50 tonn
  • 75 øre pr kg for volum over 75 tonn
  • 1,- kr pr kg for volum over 100 tonn

Det vil selvsagt ligge noen krav til grunn for utbetaling av bonus, god merking av kasser, minimalt med avvik vedr minstemål, skadd krabbe, vasskrabbe osv.

Med dette ønsker vi å takke for et godt samarbeid i år, og ser frem til å videreutvikle oss ytterligere i det nye året.

Benytter anledningen til å ønske hver og en, en riktig god jul, og et godt nytt år.

Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon om kommende sesong, i februar/mars.

Hitra, 20.12.2022

Med vennlig hilsen fra oss alle på Hitramat

Anton Fjeldvær